+66-(0)2-542-1747, +66-(0)92-587-7447, +66-(0)65-093-6947 account@anipataccount.com

บริการของเรา

บริษัท อณิพัชร์การบัญชี จำกัด ให้บริการหลายรูปแบบอย่างมีมาตรฐาน แม่นยำและเป็นมิตรต่อลูกค้า ทั้งกลุ่มที่เป็นบริษัทขนาดเล็กและขนาดกลาง เพื่อให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุดจากบริการ คุ้มค่ากับค่าธรรมเนียมบริการ จากประสบการณ์การทำงานของเรา บริษัทฯมีความมุ่งมั่นให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพและเข้าถึงความต้องการของลูกค้าครอบคลุมบริการ ได้แก่

งานบริการด้านบัญชี

การบัญชีเป็นกระบวนการจัดการเกี่ยวกับรายการทางการค้า ได้แก่ การเขียนบันทึกรายการทางการค้า การจำแนกแยกหมวดหมู่การค้า การสรุปผลการดำเนินงาน รวมถึงการวิเคราะห์และการแปลความหมายข้อมูลโดยนักบัญชี โดยกฎหมายกำหนดให้นิติบุคคลมีหน้าที่ต้องจัดทำบัญชีให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดนับตั้งแต่วันเริ่มกิจการ และการทำบัญชีต้องทำโดยนักบัญชีที่มีคุณสมบัติและเงื่อนไขตามกฎหมายกำหนด

บริการด้านภาษี

การเสียภาษีเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบที่ต้องปฏิบัติในฐานะพลเมืองของประเทศชาติ นอกจากบุคคลธรรมดาทั่วไปมีหน้าที่ต้องเสียภาษีแล้ว องค์กรธุรกิจก็มีหน้าที่ต้องเสียภาษีดังกล่าวเช่นเดียวกัน แต่จะมีความซับซ้อนในรายละเอียดและขั้นตอนเพิ่มมากขึ้นจากการเสียภาษีของบุคคลธรรมดา การศึกษาทำความเข้าใจเรื่องภาษีจึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับเจ้าของธุรกิจ เนื่องจากเกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจโดยตรง อีกทั้งยังมีผลในทางกฎหมายต่อการทำธุรกิจอีกด้วย

บริการด้านประกันสังคม

เมื่อเจ้าของกิจการมีลูกจ้างตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป จะต้องขึ้นทะเบียนนายจ้างกับสำนักงานประกันสังคม พร้อมกับขึ้นทะเบียนลูกจ้างเป็นผู้ประกันตนภายใน 30 วันนับจากวันที่เริ่มมีลูกจ้าง และเมื่อมีการรับลูกจ้างใหม่เพิ่มขึ้นต้องแจ้งขึ้นทะเบียนลูกจ้างใหม่ทุกครั้ง ภายใน 30 วันเช่นกัน นอกจากนั้น นายจ้างยังต้องมีหน้าที่หักเงินสมทบส่วนของลูกจ้างทุกครั้งที่จ่ายค่าจ้าง และนำส่งเงินสมทบส่วนของนายจ้างในจำนวนเท่ากับที่ลูกจ้างทั้งหมดถูกหักรวมกันต่อสำนักงานประกันสังคม

บริการจดทะเบียน

ทะเบียนพาณิชย์เป็นสิ่งหนึ่งที่ช่วยสร้างความน่าเชื่อถือให้กิจการว่า กิจการมีตัวตนและมีสถานประกอบการเป็นหลักแหล่ง ผู้มีหน้าที่จดทะเบียนพาณิชย์ คือ บุคคลธรรมดาคนเดียวหรือหลายคน (ห้างหุ้นส่วนสามัญ) หรือนิติบุคคล รวมทั้งนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่มาตั้งสำนักงานสาขาในประเทศไทย ซึ่งประกอบกิจการอันเป็นพาณิชย์กิจตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด

บริการทำเงินเดือน

งานบริการทำเงินเดือนของพนักงาน สามารถช่วยให้ผู้รับบริการลดความยุ่งยากในการคำนวณและจ่ายเงินเดือนให้พนักงานแต่ละเดือน ที่สำคัญ บริการนี้ยังมีค่าใช้จ่ายต่ำกว่าการจ้างพนักงานประจำเพื่อจัดทำเงินเดือน ซึ่งสามารถลดโอกาสการรั่วไหลของข้อมูลเงินเดือนและทำให้การจ่ายค่าแรงมีประสิทธิภาพ

บริการตรวจสอบบัญชี

กฎหมายกำหนดให้นิติบุคคลต้องปิดบัญชีและมีการตรวจสอบ โดยมีผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตจัดทำงบการเงินพร้อมลงนามรับรองงบการเงินก่อนนำส่งต่อหน่วยงานราชการ เพื่อการแสดงความเห็นว่างบการเงินนั้นได้แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของกิจการอย่างถูกต้องตามควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปหรือไม่เพียงใด นอกจากนั้นยังสามารถเสนอรายงานแก่ผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น ผู้ถือหุ้น ผู้บริหารผู้จัดการ และผู้ลงทุน ฯลฯ เพื่อแสดงถึงความสามารถในการดำเนินงานของฝ่ายจัดการด้วย

ให้คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญไว้วางใจ อณิพัชร์การบัญชี

ติดต่อเรา