+66-(0)2-542-1747, +66-(0)92-587-7447, +66-(0)65-093-6947 account@anipataccount.com

งานบริการด้านบัญชี

งานบริการด้านบัญชี

การบัญชีเป็นกระบวนการจัดการเกี่ยวกับรายการทางการค้า ได้แก่ การเขียนบันทึกรายการทางการค้า การจำแนกแยกหมวดหมู่การค้า การสรุปผลการดำเนินงาน รวมถึงการวิเคราะห์และการแปลความหมายข้อมูลโดยนักบัญชี โดยกฎหมายกำหนดให้นิติบุคคลมีหน้าที่ต้องจัดทำบัญชีให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดนับตั้งแต่วันเริ่มกิจการ และการทำบัญชีต้องทำโดยนักบัญชีที่มีคุณสมบัติและเงื่อนไขตามกฎหมายกำหนด

งานบัญชีสามารถจำแนกออกได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ คือ

การบัญชีการเงิน (Financial Accounting)

เป็นการทำบัญชีโดยบันทึกตามหลักการและมาตรฐานการบัญชี บัญชีที่รับรองกันทั่วไป ได้แก่ งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน งบกระแสเงินสด นโยบายการบัญชีและหมายเหตุประกอบงบการเงิน บัญชีชนิดนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานต่อบุคคลภายนอกกิจการ อาทิ นักลงทุน เจ้าหนี้ ผู้ถือหุ้น หน่วยงานราชการ ลูกจ้าง ฯลฯ

การบัญชีเพื่อการจัดการ (Managerial Accounting)

เป็นการจัดทำเพื่อรวบรวมข้อมูลเสนอต่อผู้ใช้ข้อมูลภายในกิจการ ได้แก่ กรรมการบริหาร ผู้จัดการ หัวหน้าฝ่าย หัวหน้าแผนก เพื่อใช้วางแผนและควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งข้อมูลส่วนหนึ่งมาจากการทำบัญชีรวมกับข้อมูลอื่นๆ ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน เช่น จำนวนชั่วโมงการทำงาน จำนวนหน่วยของวัตถุดิบ เป็นต้น รายงานทางการบัญชีเพื่อการจัดการมีได้หลากหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้บริหาร

ในการบริการด้านบัญชี บริษัทเรามีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์โดยตรง สามารถให้บริการงานด้านบัญชีเพื่อสร้างความพึงพอใจและประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้าได้

รายละเอียดงานด้านบัญชีที่ให้บริการ

 • ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทางบัญชีของลูกค้า
 • บันทึกรายการบัญชีตามมาตรฐานบัญชี ด้วยโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปที่กรมสรรพากรรับรอง
 • จัดทำสมุดบัญชีแยกประเภท
 • จัดทำสมุดบัญชีรายวัน ได้แก่
  • บัญชีรายวันซื้อ
  • บัญชีรายวันขาย
  • บัญชีรายวันรับ
  • บัญชีรายวันจ่าย
  • บัญชีรายวันทั่วไป
 • จัดทำงบการเงินรายเดือน รายไตรมาสและรายปี (งบกำไรขาดทุนและงบดุล) ตามความต้องการของลูกค้า

 • จัดเตรียมงบการเงินและรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายการบัญชีและกรมสรรพากร
 • งานบริการบัญชีอื่นๆ
  • ให้คำแนะนำปรึกษาในการวางระบบบัญชี จัดระเบียบเอกสาร   ความจำเป็นของเอกสาร ที่ต้องใช้ ในธุรกิจ เพื่อการควบคุมภายในที่ดี
  • ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีของนิติบุคคล ตามที่กฎหมายกำหนด
  • ให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์/ โทรสาร/ อีเมลที่เกี่ยวกับเรื่องบัญชีและภาษี

ให้คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญไว้วางใจ อณิพัชร์การบัญชี

ติดต่อเรา