+66-(0)2-542-1747, +66-(0)92-587-7447, +66-(0)65-093-6947 account@anipataccount.com

บริการด้านประกันสังคม

บริการด้านประกันสังคม

เมื่อเจ้าของกิจการมีลูกจ้างตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป จะต้องขึ้นทะเบียนนายจ้างกับสำนักงานประกันสังคม พร้อมกับขึ้นทะเบียนลูกจ้างเป็นผู้ประกันตนภายใน 30 วันนับจากวันที่เริ่มมีลูกจ้าง และเมื่อมีการรับลูกจ้างใหม่เพิ่มขึ้นต้องแจ้งขึ้นทะเบียนลูกจ้างใหม่ทุกครั้ง ภายใน 30 วันเช่นกัน นอกจากนั้น นายจ้างยังต้องมีหน้าที่หักเงินสมทบส่วนของลูกจ้างทุกครั้งที่จ่ายค่าจ้าง และนำส่งเงินสมทบส่วนของนายจ้างในจำนวนเท่ากับที่ลูกจ้างทั้งหมดถูกหักรวมกันต่อสำนักงานประกันสังคม

เงินสมทบ คือ เงินที่นายจ้างและลูกจ้างจะต้องนำส่งเข้ากองทุนประกันสังคมภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป โดยคำนวณจากค่าจ้างที่ลูกจ้างได้รับ ซึ่งกำหนดจากฐานค่าจ้างเป็นรายเดือนสูงสุดเดือนละ 15,000 บาท ทั้งนี้ รัฐบาลจะออกเงินสมทบเข้ากองทุนอีกส่วนหนึ่ง หากนายจ้างนำส่งเงินสมทบไม่ถูกต้องครบถ้วน พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจสั่งให้นายจ้างนำส่งเงินสมทบดังกล่าวให้ถูกต้องครบถ้วน หากนายจ้างไม่ปฏิบัติตาม จะมีความผิดฐานขัดคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่และจะต้องถูกระวางโทษ

รายละเอียดงานบริการด้านประกันสังคม

  • คำนวณเงินสมทบรายเดือนที่ต้องนำส่งต่อสำนักงานประกันสังคม
  • จัดทำแบบและนำส่งเงินสมทบประกันสังคมรายเดือน (สปส. 1-10, สปส. 1-10/1)
  • แจ้งเข้าและแจ้งออกพนักงานต่อสำนักงานประกันสังคม
  • จัดทำแบบแสดงเงินค่าจ้างประจำปีกองทุนเงินทดแทน (กท. 20 ก) และนำส่งสำนักงานประกันสังคม

ให้คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญไว้วางใจ อณิพัชร์การบัญชี

ติดต่อเรา