+66-(0)2-542-1747, +66-(0)92-587-7447, +66-(0)65-093-6947 account@anipataccount.com

บริการตรวจสอบบัญชี

บริการตรวจสอบบัญชี

กฎหมายกำหนดให้นิติบุคคลต้องปิดบัญชีและมีการตรวจสอบ โดยมีผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตจัดทำงบการเงินพร้อมลงนามรับรองงบการเงินก่อนนำส่งต่อหน่วยงานราชการ เพื่อการแสดงความเห็นว่างบการเงินนั้นได้แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของกิจการอย่างถูกต้องตามควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปหรือไม่เพียงใด นอกจากนั้นยังสามารถเสนอรายงานแก่ผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น ผู้ถือหุ้น ผู้บริหารผู้จัดการ และผู้ลงทุน ฯลฯ เพื่อแสดงถึงความสามารถในการดำเนินงานของฝ่ายจัดการด้วย

รายละเอียดและขอบเขตงานบริการตรวจสอบบัญชี

ตรวจสอบบัญชีตามมาตรฐานการตรวจสอบบัญชีและงบการเงิน โดยมีคณะผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย

นำเสนอข้อสังเกตต่อผู้บริหาร เพื่อให้ทราบถึงข้อบกพร่องของระบบภายในบัญชีที่สำคัญ และให้คำปรึกษาในการจัดการกับข้อบกพร่องที่พบ

บริการจัดทำงบการเงินและลงนามรับรองงบการเงิน เพื่อนำส่งต่อหน่วยงานกรมสรรพากรและกระทรวงพาณิชย์

ให้คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญไว้วางใจ อณิพัชร์การบัญชี

ติดต่อเรา