+66-(0)2-542-1747, +66-(0)92-587-7447, +66-(0)65-093-6947 account@anipataccount.com

เกี่ยวกับเรา

แนะนำบริษัท

บริษัท อณิพัชร์การบัญชี จำกัด ดำเนินงานด้านการบริการและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับงานบัญชีและภาษีอากรครบวงจร ครอบคลุมตั้งแต่การทำบัญชีและภาษี การจดทะเบียนธุรกิจ การตรวจสอบบัญชี การให้คำปรึกษาเรื่องบัญชีและภาษีอากร ตลอดจนการให้บริการด้านการจัดทำเงินเดือนและประกันสังคม ภายใต้การบริหารงานของคณะผู้จัดตั้งที่มีความรู้ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านบัญชีและภาษี

บริษัทฯมีความมุ่งมั่นตั้งใจให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเต็มประสิทธิภาพ เป้าหมายสำคัญเพื่อสนับสนุนให้ลูกค้าสามารถดำเนินธุรกิจไปสู่ความสำเร็จในบริบทโลกธุรกิจที่มีการแข่งขันสูง สร้างโอกาสความก้าวหน้าทางธุรกิจและคาดหวังให้ลูกค้าของบริษัทฯ ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการบริการของเรา

วิสัยทัศน์ของบริษัท

ผู้ให้บริการด้านบัญชีและภาษีอากรครบวงจร เน้นบริการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความพึงพอใจและประโยชน์สูงสุดต่อผู้รับบริการ โดยยึดหลักความถูกต้องเที่ยงธรรม จริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

พันธกิจ

  1. ให้บริการคุณภาพด้านบัญชีและภาษีอากรแก่ลูกค้าให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี กฎหมายภาษี และกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความพึงพอใจและประโยชน์สูงสุดที่พึงได้รับให้แก่ผู้รับบริการ คุ้มค่ากับค่าธรรมเนียมบริการอย่างแท้จริง
  2. สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี ด้วยการสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในหมู่บุคลากร ควบคู่กับการพัฒนาความรู้ด้านบัญชีและภาษีอากรแก่บุคลากร เพื่อสร้างบุคลากรที่ดีมีคุณภาพต่อตลาดวิชาชีพบัญชีและธุรกิจโดยรวม
  3. บริหารงานด้วยความยุติธรรม เที่ยงตรง บริการด้วยความถูกต้องและเป็นธรรม
  4. ร่วมมือเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและทัศนคติที่ดีของผู้ประกอบการต่อการจัดทำบัญชีและงานด้านภาษีอากรอย่างมีความรับผิดชอบ เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

ประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับ

  1. ผู้ประกอบการจะสามารถประหยัดภาษีได้สูงสุดตามที่กฎหมายกำหนด ยื่นภาษีได้ตรงเวลาและการตรวจสอบได้ รวมถึงสามารถวางแผนภาษีอากรได้อย่างเหมาะสมบนความถูกต้องตามกฎหมาย
  2. ผู้ประกอบการจะได้รับบริการทางวิชาชีพที่ได้มาตรฐานระดับสากล เน้นคุณภาพ ความสำเร็จ และความรวดเร็ว โดยมีคณะผู้บริหารและบุคลากรของบริษัทที่มีความรู้ทางวิชาการ มีประสบการณ์และความสามารถในการปฏิบัติงานด้วยวิธีการที่ทันสมัย เพื่อสร้างโอกาสความก้าวหน้าทางด้านธุรกิจ และเพื่อให้ลูกค้าผู้รับบริการได้รับประโยชน์สูงสุด
  3. ผู้ประกอบการจะสามารถรับรู้ผลการดำเนินกิจการอย่างชัดเจนและทันเวลา เพื่อสามารถนำไปสู่การวางแผนภาษีอากร รวมถึงใช้ข้อมูลเป็นทั้งเครื่องมือวัดความสำเร็จของธุรกิจและเครื่องมือตัดสินใจในการวางแผนแนวทางธุรกิจในอนาคตได้อย่างแม่นยำ

ให้คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญไว้วางใจ อณิพัชร์การบัญชี

ติดต่อเรา